Ecommercity Sp. z o.o. ma najwyższy szacunek dla prywatności i poufności danych osobowych, danych o ruchu i treści komunikacji, a także Klientów oraz samych użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje działalność sklepu internetowego meble-nowoczesne.net (zwany dalej Sklepem), którego właścicielem i administratorem jest Ecommercity Sp. z o. o, ul. Pukowca 23/748, 40-847 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000397698 NIP 6342797275 REGON 242749710 (zwana dalej Ecommercity lub Administrator), oraz jego użytkowników (Klientów).

Kolejne punkty mają na celu pomóc zrozumieć, jak Sklep wykorzystuje i zabezpiecza informacje dostarczane do niego, w szczególności:

 • Określa sytuacje, w których uzyskane mogą być osobiste informacje oraz inne dane klientów
 • Wyjaśnienie i regulowania kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych i innych danych przetwarzanych przez Sklep w ramach jego funkcjonowania
 • Informacje o tym, jak chronić dane osobowe i dane przetwarzane przez Sklep w ramach działalności sklepu
 • Informacje na temat przekazywania danych do podmiotów zewnętrznych
 • Polityka Cookies

Pozyskiwanie Danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują Klienta lub Konto Klienta w Sklepie.

Dokonując rejestracji lub zakupów w Sklepie, Klient proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, wystawiania faktur, oraz możliwości kontaktu z Klientem.

Klient oświadcza iż dostarczone dane są prawdziwe, kompletne i dokładne we wszystkich wymaganych aspektach, oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach w ich zakresie.

Jakie dane pozyskujemy od Ciebie ?

Korzystając z naszego Sklepu uzyskujemy dostęp do poniższych informacji, danych osobowych oraz innych danych o ruchu:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 • Informacje o profilu (np. kraj zamieszkania, preferowany język i waluty)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (np. adresy IP, pliki cookie);
 • informacje bankowe i płatności (np. informacje o banku, numerze konta) 
 • Informacja o aktywności na produktach i stronach internetowych (rodzaje platformy, informacje o połączeniu, raporty o błędach, statystyki dotyczące odsłon i ruchu do i z naszych stron, typ przeglądarki, statystyki użytkowania)
 • Produkty lub usługi zamówione i dostarczone;
 • Korespondencja między Klientem a Sklepem

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych a w stosownych przypadkach do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Niektóre z danych można przeglądać lub edytować w trybie online, logując się do swojego konta w Sklepie. Poniżej opisujemy przysługujące Ci prawa żądania od Administratora:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych 
 • Prawo uzyskania kopii danych 
 • Prawo do sprostowania danych 
 • Prawo do usunięcia danych 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania 
 • Prawo do przenoszenia danych Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych 

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: Ecommercity Sp. z o.o., Al. Korfantego 191 C, 40-153 Katowice
 • przez formularz kontaktowy na stronie meble-nowoczesne.net
 • przez e-mail: [email protected] lub [email protected]
 • telefonicznie: +48 666 669 559

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przed dokonaniem zmian danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby składającej takie żądanie.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Gromadzenie, przetwarzaniem i wykorzystywanie danych osobowych oraz innych danych o ruchu w tym treści komunikacji

Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji zamówień oraz innych celów wymienionych poniżej :

 • wysyłania wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe informujących o nowych produktach i usługach, które zakładamy że mogą być dla Ciebie interesujące (oczywiście jeśli udzieliłeś nam na to zgody);
 • aby prawidłowo przetworzyć lub dostarczyć zamówione za pośrednictwem Sklepu towary oraz usługi, w szczególności fakturowania lub powiadomienia o przebiegu zamówienia lub jego wyjątkach;
 • dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów;
 • świadczenia obsługi klienta i rozwiązywania problemów oraz rozstrzygania sporów;
 • uzupełnienia kwestionariuszy oceny (feedbacks) lub udziałach w badaniach on-line;
 • weryfikacji tożsamości;
 • dostosowywania, oceny i poprawy oprogramowania właściciela Sklepu, a także innych produktów i usług firmy Ecommercity;
 • organizowania i prowadzenia działań marketingowych, promowaniu ofert, konkursów, gier i działań podobnych;
 • przestrzegania oraz egzekwowania Regulaminu Sklepu i zapobiegania nadużyciom;
 • w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa Podstawie Prawnej ( np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, współpracy w naszym programie Partnerskim, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa), lub celów które ujęte zostały w klauzulach dostępnych na stronach Sklepu.

Ochrona Danych Osobowych Oraz Innych Danych

Administrator podejmuje i wdraża odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w tym środki ochrony w ramach narzędzi programowych oraz środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej w celu ochrony integralności oraz poufności danych osobowych i danych o ruchu, zgodne dla zachowania zobowiązań Polityki Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe oraz inne dane o ruchu w tym informacje kontaktowe, treści oraz numery telefonów komórkowych są przechowywane w bezpiecznym miejscu na naszych bezpiecznych serwerach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Dodatkowo posiadamy procedury wykonywania kopii zapasowych oraz okresowych testów bezpieczeństwa integralności infrastruktury.

Przekazywanie danych innym podmiotom

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • swoim partnerom lub dostawcom w celu prawidłowej realizacji zamówień lub procesu ich przetwarzania (m.in. firmom kurierskim, operatorom usługi sms/e-mail, bankom lub w innym dostawcom płatności, dostawcom/dystrybutorom towarów, usług analitycznych, obsługi klienta lub usług hostingowych, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.), o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych. 

Sklep zawsze wymaga by strony podjęły odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych jego Klientów.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ecommercity Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397698, REGON 242749710, NIP 6342797275.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści zamieszczonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi zakupów dokonywanych w Sklepie - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi zwrotów i reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej do upodobań Klienta.

Cookies

Drogi Kliencie,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Cookies „sklepowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.)

Cookies „marketingowe”

Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Jak wyłączyć pliki cookie?

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Dziękujemy za uwagę !

Produkt dodany do Ulubionych
Dodane do porównania